Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Üye Aydınlatma Bildirimi

Bu Bildirim, Saç Dehasi Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Saç Dehası” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmış olup, www.sacdehasi.com web sitesine (“Site”) üye olmanız halinde üyeliğiniz boyunca ve nedeniyle tarafımızca işlenebilecek kişisel verileriniz, kişisel veri toplama ve işleme yöntemlerimiz, amaçlarımız ve hukuka uygunluk sebeplerimiz, kişisel verilerinizin kimlere aktarılabileceği ve Kanun’un 11. Maddesine göre sahip olduğunuz haklarınız hakkında sizi aydınlatmayı amaçlar.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Site’ye üye olmanız nedeniyle ve üyeliğiniz süresince işleyeceğimiz kişisel verileriniz genellikle;
Kimlik verileri (adınız-soyadınız, gerekli olması halinde T.C. kimlik numaranız),

İletişim verileri (adres, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi),

İşlem güvenliği verileri (şifre bilgileri, log kayıtları ve IP bilgileri, kullanıcı bilgileri gibi),

Müşteri işlem verileri (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları, iletmeniz halinde talep, öneri ve şikâyetleriniz),

Pazarlama verileri (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, demografik bilgiler, Site içi bildirimlere / anketlere / tekliflere / kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, geçmiş alışverişler,
çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, iletişim tercihleri, anket cevapları gibi.)

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;

Üyeliğinizin tesis edilmesi, üye bilgilerinizin kaydedilmesi, girişlerinizde doğrulama yapılabilmesi,

Üyelik sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilebilmesi,

Daha işlevsel bir şekilde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın Site’ye giriş ve alışveriş yapılabilmesinin sağlanması,

Üyelik işlemleri sırasında ya da Sac Dehası’na başka kanallardan vereceğiniz bilgilerinizin güncellenmesi ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin tüm üyeliklerinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesinin sağlanması, bu suretle kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

Sitenin yönetilmesi, kullanıcılara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi, Site’deki güvenlik açıklarının ve internet sitesinde oluşan hataların en hızlı şekilde giderilebilmesi,

Ürünlerimiz, deneyimleriniz ve Site’de paylaşılan içerikler hakkında yorum, öneri ve taleplerinizin alınması, bunların değerlendirilmesi, gereken hallerde yanıtlanması ve sizlerle iletişim kurulması,

Tercih ve beğenilerin ölçümlenmesi, analitik çalışmaların yapılabilmesi, reklam ve duyuruların planlanabilmesi,

Saç Dehası’na ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket gibi) yapılması,

Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların ve operasyonel süreçlere ilişkin planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmalarının yapılması,

Segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmaları gibi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep etmeniz halinde sizlere güncel bilgiler, ürünlerimizin tanıtımı, kampanyalar, gelecek etkinlikler ve yeniliklerimiz hakkında bilgi vermek için sizinle iletişim kurulması,

Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, ürünün tarafınıza teslim edilmesi gibi sözleşme yükümlülüklerimizin ifa edilmesi,

Satış sonrası operasyonel işlemlerin (iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi,

Fatura, e-fatura düzenlenmesi gibi finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilebilmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği,

Yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Gereken hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Site’yi ziyaretleriniz esnasında çevrimiçi olarak, bu ziyaretler sırasında iletmeniz halinde yazılı ve elektronik ortamda tarafınızdan toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un; 5/2 (a) bendinde düzenlene “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz gereken hallerde, yukarıda yer verilen işleme amaçları ile bağlantılı ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, kargo ve lojistik hizmet sağlayıcıları, hukuk müşavirliği, araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız taraflara, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe mahkemeler, icra daireleri ve diğer yetkili kişi, kurum ve e kuruluşlara aktarılabilecektir. Şayet, bu aktarım yurt dışında bulunan bir tarafa yapılacaksa, aktarım Kanun’un 9. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde yapılacaktır.

Veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler Şirketimizce alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi;

· ……………………………………………………………….. İstanbul adresine göndererek,
· Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
· Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle KEP adresimize göndererek,
· Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@sacdehasi.com adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

· Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
· Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
· Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
· Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

10%

indirim, özellikle sizin için 🎁

Özel indiriminizi almak için kaydolun, en son ürünlerimiz ve tekliflerimizden haberdar olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

       

© 2024 sacdehasi.com